Vedtægterne kan hentes som PDF-fil

 

 

 
 
 

KIRKEGÅRDSVEDTÆGT
for
Fredericia Kirkegårde


 1. Kirkegårdenes bestyrelsesforhold

§1
la. Bredstrup-Pjedsted sogns Menighedsråd, Christians sogns Menighedsråd, Vejlby Sogns Menighedsråd, Hannerup sogns Menighedsråd, Herslev Sogns Menighedsråd, Set. Michaelis sogns Menighedsråd og Trinita­ tis Sogns Menighedsråd driver som medlemmer af Fredericia Kirkegårde de kirkegårde, som tilhører oven nævnte menighedsråd.
1b. Samarbejdet er etableret i henhold til § 3 i lov om bestyrelse og brug af folkekirkens kirker mm., jf. lovbe­ kendtgørelse nr. 330 af 29. ma1ts 2014.

 1. Kirkegårdene bestyres af en kirkegårdsbestyrelse, som består af formændene for de lokale kirkegårdsudvalg tilsluttet Fredericia Kirkegårde . Bestyrelsen har ansvaret for samarbejdet omkring driften af kirkegårdene i henhold til denne vedtægt.

 

 1. Kirkegårdsbestyrelsen er i sit tilsyn underlagt de lovbekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger, som er gældende for folkekirkens kirkegårde.
 1. Kirkegårdenes daglige drift varetages af administrationschefen (kirkegårdslederen) og driftslederen. I det følgende benævnt kirkegårdsledelsen.

 

 1. Kirkegårdskontoret kontaktes med spørgsmål om erhvervelse eller fornyelse af brugsret og vedrørende ned­ sættelse af kister og urner. Henvendelse med klager over kirkegården kan ske til den daglige ledelse eller til bestyrelsens formand.

Kirkegårdssyn og kirkegårdsprotokollen
§2

 1. Det påhviler kirkegårdsledelsen i samarbejde med kirkegårdsbestyrelsen at træffe aftaler om de årlige kir­ kegårdssyn jf. gældende lovbekendtgørelser herom - bo1tset fra de år, hvor synet forestås af provsten.

 

 1. Kirkegårdsprotokollen føres af kirkegårdsledelsen og kirkegårdsadministrationen i et elektronisk og af Kir­ keministeriet godkendt system. Kirkegårdsprotokollen skal for hvert enkelt gravsted indeholde de i loven fast­ lagte oplysninger.
 1. Ko1t over kirkegårdene skal forefindes i 2 eksemplarer (hvoraf den ene skal befinde sig på kirkegården) jf. gældende lovbekendtgørelser. På k01tet skal hver gravplads være afmærket med nummer. Der implementeres elektroniske kirkegårdsko1t med sikkerhedskopiering der lever op til de stillede krav for opbevaring på to adskilte steder.

 1. Gravpladser - Gravsteder

§3
Kistens anbringelse i gravstedet udføres efter lokal skik og brug. Kvinden begraves ved mandens højre side så vidt, det er muligt.

Erhvervelse og fornyelse af gravstedsretten
§4

En brugsperiode er på samme antal år som fredningstiden for det pågældende gravsted . Fornyelse kan - efter fredningstidens udløb - ikke ske for et ko11ere åremål end 5 år.

§5

 1. For ethve11 gravsted udfærdiger kirkegårdsledelsen et gravstedsbrev.
 1. Ved senere nedsættelser af kister eller askeurner i gravstedet og ved fornyelser udstedes nyt gravstedsbrev .

 

§6

 1. Ønske om erhvervelse af brugsret skal som hovedregel altid imødekommes. Der henvises i øvrigt til gæl­ dende takstbestemmelser for medlemmer og ikke-medlemmer af folkekirken. Særlige forhold kan gøre sig gældende for ubemidlede .
 1. Når der udlægges gravplads, kan der på begæring samtidig udlægges gravplads til en eller flere i samme gravsted.

 

 1. Normalt kan der erhverves ret til et bestemt gravsted, inden begravelse skal finde sted. I de tilfælde følges de for gravstedet gældende bestemmelser for ren - og vedligeholdelse.
 1. Erhvervelse eller fornyelse af brugsretten for et åremål, som overstiger brugsperioden/fredningsperioden, kan ske med kirkegårdsledelsens godkendelse og da for mindst 5 år. Godkendelsen kan betinges af, at der betales for ren- og vedligeholdelse.

 

 1. En aftale om erhvervelse af et gravsted kan indgås for op til to brugsperioder. I de tilfælde henvises til de takster og bestemmelser som er gældende for det pågældende gravsted. Der er mulighed for fornyelse.
 1. Ønske om fornyelse af brugsretten efter brugsperiodens udløb skal imødekommes, medmindre en af prov­ stiudvalget godkendt reguleringsplan for kirkegården er til hinder for det.

 

§7
Ved nedsættelse af kiste eller askeurne i et bestående gravsted skal  brugsretten  om  nødvendigt  forlænges for det tidsrum, fredningstiden overstiger den løbende brugsperiode.

§8
Den periode, for hvilken brugsretten til et gravsted er erhvervet eller fornyet, regnes fra den efter erhvervelsen eller fornyelsen førstkommende 1. januar.

§9
Brugsretten til et gravsted kan kun overdrages til en anden med kirkegårdsledelsens eller kirkegårdsbestyrel­ sens godkendelse.

§ 10
Brugsretten til et gravsted bortfalder, når gravstedet nedlægges eller inddrages, uanset om gravstedet er er­ hvervet for et længere tidsrum .

§ 11


 1. Ved brugsrettens udløb sender kirkegårdskontoret en erindringsskrivelse til indehaveren af brugsretten for stillingtagen til enten en fornyelse af brugsperioden eller en nedlæggelse af gravstedet.

Såfremt gravstedet ønskes nedlagt underskriver indehaveren af brugsretten en erklæring. Heraf fremgår, at indehaveren handler på vegne af samtlige brugsberettigede, og at alle er enige om dispositionen. I erklæringen tilkendegives tillige en frist for evt. afhentning af planter og gravminder, som ellers også hjemfalder til kirke­ gården.

 1. Såfremt indehaveren af brugsretten efter fornyet henvendelse fra Kirkegårdskontoret og med en svarfrist på 1 måned ikke fremsætter ønske om en fornyelse af gravstedsretten, hjemfalder gravstedet

 

 1. Hvis der ikke kan skabes kontakt til pårørende efter udløbet af brugsperioden, vil der på gravstedet blive anbragt et skilt, der efterlyser pårørende. Hvis der ikke er sket henvendelse fra pårørende inden for en periode af 1 år, vil gravstedet blive nedlagt.

Regulering  af kirkegården
§ 12
Erhvervelse eller fornyelse af brugsretten til et gravsted for en periode, som overstiger fredningstiden fra den seneste nedsættelse af kiste eller askeurne, kan ikke hindre kirkegårdens eventuelle nedlæggelse.

§ 13

 1. Nedlæggelse af et gravsted kan kun ske efter udløbet af fredningstiden fra den seneste nedsættelse af kiste eller askeurne og kun som led i en godkendt regulering af kirkegården.
 1. Enhver regulering af kirkegården skal forberedes i samarbejde med det pågældende menighedsråd og tilret­ telægges således, at der tages vidtgående hensyn til de eksisterende skønhedsværdier og den pågældende kir­ kegårds særlige karakter - herunder hensyntagen til særlige gravsteder og gravminder.

 

§ 14

Begravelsesskikkenes udvikling har betydning for kirkegårdenes indretning.
Der er foretaget reguleringer som indebærer, at der i en række afdelinger ikke kan erhverves nyt gravsted. Reguleringen er godkendt af provstiudvalget og gælder følgende kirkegårde:
Assistens kirkegård:
Afd. Al til og med Afd. Al2;
Afd. Bl, B3, B4, B5, B7, B8, Bl0, Bl log Bl2;
Afd. Cl til og med Afd. C7; Afd. K2.
Christians kirkegård:
Afd. lA til og med lN Afd. 10 nr. 32-62 Afd. IP nr. 21-73
Afd. lQ til og med  lÅ Afd. 5A til og med 5K Afd. 5L til og med Afd. 5P Afd. 5Q nr. 32-62
Afd. 5R nr. 54-72
Set. Michaelis kirkegård:
Afd. A, E, F, G (urnegravsteder undtaget). H, I, K, L, M og N
Trinitatis kirkegård:
Afd. A, B, D nr. 28 - 150, G nr. 64 til og med 95, H

Gravstedernes indhegning
§ 15

 1. Indhegning af gravsteder med levende hegn skal ske efter den stedlige tradition og udføres af kirkegården.
 1. Alle hække plantes, vedligeholdes og klippes af kirkegården. Hækkene er kirkegårdens ejendom.

 1. Gravstedsindhegninger af træ, jerngitre, murværk, stensætning eller lignende skal vedligeholdelse af inde­ haveren af brugsretten.

 

 1. Gravstedsgitre og mindesmærker, som ikke i medfør af gældende lovbekendtgørelse er registreret som bevaringsværdige, kan, hvis de anses for skæmmende eller upassende, af provstiudvalget forlanges fjernet fra kirkegården.

Gravstedets anlæggelse
§ 16

 1. Kirkegårdens ansatte er gerne behjælpelig med råd og vejledning samt udførelse af opgaver i relation til gravstedets anlæggelse.
 1. Der må ikke plantes træer eller buske på gravstederne uden tilladelse fra kirkegårdsledelsen.

 

 1. Hvis bestående beplantning på gravstedet ved dets højde eller udbredelse skønnes at være til ulempe for andre gravsteder eller omkransende hække, kan kirkegårdsledelsen forlange beplantningen beskåret eller fjer­ net.
 1. Bestående beplantning, herunder træer og buske, som er af særlig skønhedsværdi for kirkegården som hel­ hed, må ikke uden provstiudvalgets forudgående godkendelse beskæres eller fjernes uanset, hvor på kirke­ gårdsarealet den står.

 

 1. Provstiudvalget kan beslutte, at der fastsættes særlige regler for beplantning på enkelte afsnit af kirkegården. Se i øvrigt i afsnit E vedrørende eventuelle særlige bestemmelser for den enkelte kirkegård.
 1. Bænke må alene opstilles på kistegravsteder og med kirkegårdsledelsens samtykke.

 

 1. Ved anlæg af gravsted må der ikke anvendes plastdug eller andet uforgængeligt materiale som underlag/be­ lægning på gravstederne eller andre arealer.
 1. Ved anlæggelse af gravsteder skal anvendes de af kirkegården benyttede perlesten. Hvor der ikke er tale om et gravsted med obligatorisk vedligeholdelse og hvor gravstedets vedligeholdelse varetages af ejeren af brugs­ retten, kan der fraviges fra brugen af perlesten. Andet valg aftales med kirkegårdsledelsen.

 

Gravminder
§ 17

 1. Opstilling af gravminder (gravsten mm) skal følge den lokale tradition. Der kan muligvis henvises til ud­ valgte områder på kirkegården, hvor særlige ønsker kan imødekommes.
 1. Kirkegårdsbestyrelsen påser, at gravminder, som ved deres størrelse eller form vil virke skæmmende for kirken eller kirkegården, eller hvis indskrift og udstyr må anses for upassende, ikke anbringes.

 

 1. Er sådanne gravminder alligevel blevet anbragt, kan de af kirkegårdsbestyrelsen med provstiudvalgets god­ kendelse forlanges fjernet. Provstiudvalgets afgørelse herom kan indankes for stiftsøvrigheden.
 1. For alle gravminder gælder, at fundamentet skal udføres så forsvarligt, at der ikke kan opstå fare ved at gravsætte i tilstødende gravsteder.

Indehaveren af brugsretten skal endvidere sikre, at gravminder på gravstedet ikke udgør en risiko for hverken kirkegårdens medarbejdere eller besøgende.
Hvor gravmindets højde excl. sokkel overstiger 65 cm skal spørgsmålet om evt. sikring afklares i samtale med kirkegårdsledelsen.

 1. Provstiudvalget kan ved tillæg til kirkegårdsvedtægten fastsætte særlige regler for gravminder på enkelte afsnit af kirkegården.

 1. Gravminder, der bevarer mindet om særlige personer, eller som i øvrigt af kunstneriske, kulturhistoriske eller af andre grunde må anses for særlig bevaringsværdige, registreres ved provstesyn jf. gældende lovbe­ kendtgørelse herom. Sådanne gravminder må ikke fjernes fra kirkegården så længe de står registreret som bevaringsværdige.

 

 1. Hvor flytning af registrerede gravminder er nødvendigt eller ønskeligt, skal disse efter godkendelse ved provstesyn anbringes på et andet passende sted på kirkegården"
 1. Kirkegården hæfter ikke for skader på gravminder, beplantning eller andet på gravstederne, som er forårsa­ get af naturbegivenheder, hærværk og vold eller lignende. Indehaveren af brugsretten har pligt til at udbedre indtrufne beskadigelser.

 

Gravstedernes ren - og vedligeholdelse
§ 18

 1. Indehaveren af brugsretten til et gravsted har pligt til at sørge for gravstedets ren- og vedligeholdelse. På­ gældende har ansvaret for, at bestemmelserne i nærværende vedtægt overholdes.
 1. Det påhviler kirkegårdsledelsen at påse og afgøre, om gravstederne på kirkegården fremstår vedligeholdt og i overensstemmelse med vedtægtens bestemmelser.

 

 1. Hvis indehaveren af brugsretten til et gravsted forsømmer sin pligt til vedligeholdelse, og hvis vedligehol­ delsen ikke overlades til kirkegården, eller at den fastsatte betaling herfor ikke erlægges, pålægger kirkegården skriftligt indehaveren af brugsretten at opfylde sine forpligtelser vedrørende gravstedet inden for en given frist.
 1. Hvis der ved fristens udløb fortsat ikke er sørget for gravstedets vedligeholdelse, meddeler kirkegårdsledel­ sen ved anbefalet skrivelse indehaveren af brugsretten, at gravstedet sløjfes som anlagt gravsted og tilplantes eller tilsås. Gravminder opbevares indtil brugsperiodens udløb efter kirkegårdsledelsens nærmere anvisninger. Gravpladserne i gravstedet må ikke på ny anvendes til begravelse før fredningstiden for den sidst nedsatte kiste eller askeurne er udløbet.

 

 1. Såfremt kirkegårdens oplysninger om indehaveren af brugsretten er mangelfulde eller der af anden grund ikke kan opnås kontakt til indehaveren, placeres et skilt på gravstedet med en opfordring til indehaveren eller andre pårørende om at kontakte kirkegårdskontoret. Sker der ikke henvendelse inden for en periode af et år fra skiltet opsættes og er fredningstiden udløbet vil gravstedet blive nedlagt.

§ 19
Aftaler med årlig regning

 1. Ved aftale om renholdelse fjernes ukrudt.
 1. Ved aftale om blomster plantes der hornvioler (forår) og isbegonier (sommer) i et for gravpladsen passende antal. Fravalg af enten hornvioler eller isbegonier reducerer prisen med 50%.

For andre blomster eller anden form for granpyntning (f.eks. heldækning eller pyntning med 'buket') beregnes et tillæg. Muligheder og priser oplyses ved henvendelse til Kirkegårdskontoret.

 1. For arbejder ud over renholdelsen - som f.eks. nyplantning eller omplantning, pålægning af perlesten o. lign. - betales særskilt efter regning. Priser oplyses ved henvendelse til Kirkegårdskontoret.

Kirkegården udarbejder efter anmodning et skriftligt tilbud for sådanne arbejder.

 1. Vedrørende priser henvises til gældende takster.

 

§ 20
Flerårig vedligeholdelsesaftale - Legataftale

 1. Pligten til ren - og vedligeholdelse af et gravsted kan for et åremål overdrages til kirkegården mod indbeta­ ling af et engangsbeløb for et tidsrum svarende til fredningstiden for gravstedet. I udvalgte afsnit af kirkegår­ dene skal ren - og vedligeholdelse af gravstederne i alle tilfælde foretages af kirkegården (såkaldt obligatorisk ren- og vedligeholdelse).

 1. Sådanne legataftaler indgås på baggrund af tilbud, som udfærdiges af Fredericia Kirkegårde. Tilbuddet in­ deholder en beskrivelse af de ydelser, som skal dækkes af legatet. Legataftalen træder i kraft så snat1 det i tilbuddet nævnte beløb indbetales til GIAS (Gravsteds Indbetalings og Administrations System).

 

 1. Blomster er hornvioler (forår) og isbegonier (sommer) i et for gravpladsen passende antal. For andre blomster beregnes et tillæg.
 1. Vedligeholdelsen omfatter foruden renholdelse af gravstedet også følgende arbejder:

Fornyelse af udgåede eller forvoksede planter, opretning efter jordsætning, pålægning af perlesten, opretning samt årlig rensning af gravminder.

 1. Skal vedligeholdelsen omfatte yderligere ydelser, som f.eks. pålægning af kranse eller blomster til højtider eller på bestemte mindedage beregnes tillæg efter aftale.

Kontakt kirkegårdskontoret for vejledning og nærmere information om vedligeholdelse og priser.

 1. Vedrørende priser henvises til gældende takster.

 

§ 21
Gravplads med obligatorisk vedligeholdelsesaftale
For visse gravpladser gælder, at der er obligatorisk vedligeholdelsesaftale. Jvf. gældende takster.

§22
Kisteplæner med anlæg
1. I kisteplæner med mulighed for obligatorisk anlæg betales særskilt for etablering af anlæg. Jvf. gældende takster.

§ 23
Begravelsesudgifter
Vedrørende begravelsesudgifter, som skal betales til Fredericia Kirkegårde, henvises til separat takstblad, der kan rekvireres fra Kirkegårdskontoret og som også findes på hjemmesiden www.fredericiakirkegaarde.dk

§24
Det er ikke tilladt for medlemmer af menighedsråd, kirkeværger, eller ansatte ved kirkerne eller kirkegårdene at modtage økonomisk eller anden fo1m for ydelse for medvirken til gravsteders vedligeholdelse

Bestemmelser for kistegrave
§25

 1. For kistegrave er fredningstiden indeværende år samt 20 år. Fredningstiden for børnegrave er indeværende år samt 10 år. Ved børnegravsteder forstås gravsteder med børn i alderen op til 10 år.
 1. Undtaget for bestemmelsen i stk. 1 er Herslev kirkegård og Egeskov kirkegård, hvor fredningstiden for kister er 25 år.

 

§ 26

 1. En gravplads for en voksen måler som hovedregel 1,25 x 2,50 meter.
 1. Graven skal være så dyb, at der bliver mindst 1 meter jord over kistelåget.

 

 1. Kister med dødfødte eller spæde børn kan efter aftale med kirkegårdsledelsen nedsættes i en allerede benyt­ tet grav og med en fredningstid på 10 år. Nedsættelse skal ske således, at der bliver mindst 0,5 meterjord over kistelåget.

§ 27


Ved begravelse skal liget være anbragt i kiste. Dispensation fra denne bestemmelse kan alene ske med Kirke­ ministeriets skriftlige godkendelse.

§ 28

 1. Anvendes kister af langsomt forgængelige træsotter, eksempelvis egetræskister, skal brugsretten til gravste­ det være erhvervet eller forlænget for et tidsrum svarende til mindst det dobbelte af den normale fredningspe­ riode.
 1. Kister til begravelse må ikke helt eller delvist være fremstillet af plastik eller andet uforgængeligt materiale. Plastikindsatser og plastposer må ikke anvendes.

 

 1. Murede grave kan kun tillades indrettet med kirkegårdsbestyrelsens samtykke og med provstiudvalgets godkendelse af planerne for indretningen.

§ 29
Flytning af gravsatte lig må kun foretages efter forudgående indhentet tilladelse fra stiftsøvrigheden. Flytning af lig forudsætter ligeledes, at afdødes nærmeste pårørende er enige herom, og at indehaverne af gravstedsret­ ten er enige i ønsket. Det påhviler den, der fremsætter anmodning om flytning at sørge for dokumentation for, at de nævnte har samtykket.

Bestemmelser for urnegrave
§ 30
For urnegrave er fredningstiden indeværende år samt 10 år.

§ 31

 1. Et urnegravsted måler som hovedregel 1xl meter og med plads til 2 urner
 1. Graven skal være så dyb, at der bliver mindst 0,5 meter jord over urnen.

 

 1. Askeurner kan nedsættes i almindelige gravsteder, uanset om der tidligere er nedsat kister heri.
 1. Askeurner skal nedsættes således, at de forbliver urø11 i hele fredningsperioden. Urnens placering angives i kirkegårdens protokol.

 

 1. Nedsættelse af askeurner uden for normal arbejdstid kan finde sted på lørdage i tidsrummet 10-12 mod betaling af særskilt takst.

§ 32
Askeurner af plastikmaterialer eller andet langsomt forgængeligt materiale kan kun anvendes, hvis særlig til­ ladelse gives af kirkegårdsbestyrelsen. Normalt vil en sådan tilladelse ikke blive givet.

§ 33
Flytning af gravsatte askeurner må kun foretages efter forudgående indhentet tilladelse fra kirkegårdsbestyrel­ sen. Flytning af urner forudsætter ligeledes, at afdødes nærmeste pårørende er enige herom, og at indehaverne af gravstedsretten er enige i ønsket. Det påhviler den, der fremsætter anmodning om flytning at sørge for dokumentation for, at de nævnte har samtykket.

 

 1. Ordensbestemmelser

§ 34

 1. Der er adgang på kirkegårdene fra solopgang til solnedgang.
 1. Kirkegårdene er indviede steder, hvor der skal være orden og fred.

 1. Intet arbejde må udføres på kirkegårdene og deres gravsteder på en sådan måde, at det kan være til gene for gudstjeneste eller andre kirkelige handlinger.

 

 1. På enkelte kirkegårde forefindes redskaber, som kan benyttes af gravstedsbrugerne. Redskaberne skal efter endt brug straks sættes tilbage på deres pladser.
 1. Kirkegårdenes diger eller hegn og gravstedernes indhegning må ikke gennembrydes eller betrædes.

 

 1. Hunde skal føres i snor og eventuelle efterladenskaber skal straks fjernes.
 1. Kørsel med motorkøretøj på kirkegårdene må kun foregå med ærinde til kirken eller kirkegården.

 

 1. Nummerskilte på gravstederne er kirkegårdenes ejendom og må ikke flyttes eller fjernes.
 1. Kirkegårdsledelsen er forpligtet til at påtale enhver krænkelse af kirkegårdenes orden og fred og til at ind­ berette krænkelser af nærværende ordensbestemmelser til kirkegårdsbestyrelsen.

 

 1. Afbrækning af grene, beskadigelser af hegn og plantninger, fjernelse af blomster eller planter fra kirkegår­ dene eller andres gravsteder, beskadigelse af gravminder og lignende påfører erstatningsansvar og eventuelt tillige strafansvar.
 1. Ukrudtsbekæmpelse med brug af pesticider må ikke finde sted på kirkegårdene eller på kirkegårdsdigerne.

 

 1. Affald afleveres i de opstillede spande og so1teres i henholdsvis organisk og uorganisk affald.

 

 1. Kirkegårdstakster

§ 35

Vedrørende priser henvises til separat takstblad som kan rekvireres fra Kirkegårdskontoret og som også findes på hjemmesiden www.fredericiakirkegaarde.dk.

 

 1. Særlige kirkegårdsafsnit og øvrige bestemmelser

For nedenstående kirkegårdsafsnit gælderfølgende særlige bestemmelser:

Hannerup Kirkegård
§ 36

 1. A-stykket skal henligge som et sto1t areal uden hække og gaitnerisk udsmykning. Træbevoksning er kirke­ gårdens ejendom og vedligeholdes kun af denne. I området anbringes både urner og kister evt. med opretstå­ ende mindesmærker i form af natursten i grå granit eller trækors med en max . højde på 60 centimeter, bredde på 60 centimeter og tykkelse på 20 centimeter. Der må pyntes med afskårne blomster. Varig udsmykning er ikke tilladt. Vedligeholdelsen er obligatorisk og betales for hele fredningsperioden.
 1. B-stykket og B 2-stykket markeres med stedsegrønne takshække, hvis højde ikke må overstige 75 cm. Hæk­ kene plantes og vedligeholdes af kirkegården. Gattnerisk udsmykning må finde sted, og opretstående eller liggende gravminder må placeres inden for et areal af 1,5 x 1,5 meter grænsende op til hækken. Vækster må ikke antage en højde over 2 meter. Gravpladserne markeres med brosten i græsset, men er uden egentlig af­ grænsning. Græsklædte gravsteder forudsætter aftale om obligatorisk vedligeholdelse. For kistegravpladser er der obligatorisk vedligeholdelse af græsarealet, som betales for hele fredningsperioden. For anlæg kan der laves aftale om ren - eller vedligeholdelse, jf. priserne i takstafsnit D. Ingen form for grusbelægning eller tilsvarende er tilladt.

 1. C-stykket er udlagt som traditionelle gravpladser på 1,5 x 3 meter eller som dobbeltgravplads på 3 x 3 meter. Gravpladserne omgives på tre sider af stedsegrønne takshække, som plantes og vedligeholdes af kirkegården. Gravpladserne må gartnerisk udsmykkes. Ingen form for grusbelægning eller tilsvarende er tilladt. Vækster må ikke antage en højde over 2 meter. Sidehækkene må ikke overstige en højde på 0,75 meter og må ikke være højere end baghækken.

 

 1. D-stykket er udlagt som fællesareal for urnegravsteder. Arealet skal henligge som træbevokset græsslette uden synlig afgrænsning mellem de enkelte gravpladser.
 1. E-stykket udlægges som græsdækkede urnegravsteder i bueformede rækker. Eneste tilladte varige udsmyk­ ning er liggende mindeplade i grå granit i størrelsen 42 x 63 centimer med indhuggede bogstaver og anbragt i niveau med græsset.

 

Anonym fællesgrav på Fredericia Kirkegårde
§ 37

 1. Plænerne henligger som græstæppe uden nogen form for markering af de enkelte gravsteder.
 1. Plænerne vedligeholdes af kirkegården. Vedligeholdelsen er obligatorisk og betales for hele fredningspe­ rioden.

 

 1. Hver gravplads er på 0,5 x 0,5 meter med plads til en urne. Fredningstiden er 10 år. Fornyelse kan ikke finde sted.
 1. Blomster, buketter og lignende må ikke anbringes på græsarealerne, men henvises til den tilhørende kran­ seplads.

 

 1. Plænen er udlagt med henblik på at tilgodese afdødes ønske om anonymitet.
 1. Foreligger der ikke anden aftale nedsættes urnen ved dens ankomst til kirkegården. De pårørende modtager brev fra kirkegården, når nedsættelsen har fundet sted.

 

Familieplæner (urneplæner) ved Fredericia Kirkegårde
§ 38

 1. Familieplænerne henligger som græstæppe uden synlige afgrænsninger mellem de enkelte grave; men med de enkelte gravpladser markeret med granitplade i størrelsen 42 x 63 x 4 centimer og med indhugget skrift. Granitplade kan fravælges.
 1. Plænen vedligeholdes af kirkegården. Vedligeholdelsen er obligatorisk og betales for hele fredningsperioden og ved. evt. fornyelse af brugsretten

 

 1. Hos kirkegården kan købes op til to godkendte vaser, hvori der kan anbringes afskårne blomsterbuketter eller små stedsegrønne buketter af organisk materiale og med en max. højde på 30 centimer. På selve pladen må anbringes små moskranse eller grankranse med en diameter på max. 30 centimeter.
 1. Plantning af stedsegrønne planter eller blomster samt helt eller delvist omkransende pyntninger omkring eller på mindepladen må ikke finde sted.

 

 1. I perioden fra Alle Helgens søndag til 1. marts må der pyntes med kurve, skåle, lys, figurer og lignende.
 1. Kirkegården tilbyder pyntning med grankrans og/eller grandekoration. Jvnf. gældende takster.

 

 1. Efter bedste skøn fjernes visne buketter af kirkegårdens medarbejdere, som også varetager opsynet med henblik på efterlevelse af nærværende forskrifter.

Urnegravsteder i fællesareal på Fredericia Kirkegårde (US og UT på CHR)
§ 39

 1. Fællesarealet henligger som græstæppe eller jordstykke med gravstederne afgrænset af hække som sideaf­ grænsning og chaussesten til frontafgrænsning. Hvert gravsted rummer mulighed for nedsættelse af fire urner.
 1. Gravstederne vedligeholdes af kirkegården. Vedligeholdelsen er obligatorisk og betales for hele frednings­ perioden og ved evt. fornyelse

 

 1. På gravstedet skal der være placeret en mindesten, hvis størrelse  ikke må overstige  60 centimer  i  bredden,  40 centimeter i højden og 20 centimeter i tykkelsen. Mindestenen må ikke have form som en plade med vin­ kelrette hjørner.
 1. Der må plantes med årstidens blomster foran mindestenen. Der må granpyntes til jul. Efter bedste skøn fjernes visne buketter, blomster og gran af kirkegårdens personale, som også varetager opsynet med henblik på efterlevelse af nærværende forskrifter.

 

 1. Der må ikke plantes træer eller buske på gravstedet. Der må ikke anvendes nogen form for belægning, eksempelvis af sten, inden for kanten af chaussesten.

Urnegravsteder i fællesareal, afdeling UP på Christians Kirkegård
§ 40

 1. Fællesarealet er udlagt med gravsteder, der hver har plads til to urner. Gravstederne afgrænses af taks og med brosten som frontafgrænsning.
 1. Gravpladserne vedligeholdes af kirkegården. Vedligeholdelsen er obligatorisk og betales for hele frednings­ perioden og ved evt. fornyelse.

 

 1. På gravstedet skal opstilles en mindesten, hvis størrelse  ikke må overstige 50 centimer  i bredden, 45 centimer i højden og 20 centimeter i tykkelsen. Mindestenen må ikke have form som en plade med vinkelrette hjørner.
 1. Der kan plantes med årstidens planter, eksempelvis stedmoder og begonier. Der må granpyntes til jul. Der må lægges buketter. Enhver anden form for beplantning eller udsmykning er ikke tilladt. Efter bedste skøn fjernes visne buketter, blomster og gran af kirkegårdens personale, som også varetager opsynet med henblik på efterlevelse af nærværende forskrifter.

 

Kisteplæner med opretstående gravsten
§ 41

 1. Fællesarealet henligger som græstæppe eller jordstykke med Ølandssten eller brosten/chaussesten som frontafgrænsning ved mindestenen.
 1. Der er obligatorisk vedligeholdelse som forestås af kirkegården. Der betales for hele fredningsperioden.

 

 1. På gravstedet skal placeres en opretstående mindesten med en størrelse på max. 100 x 100 centimer. Min­ destenen må ikke have fonn af en plade med vinkelrette hjørner.
 1. Kirkegården foretager beplantning af træer og buske. Der må plantes med årstidens blomster foran minde­ stenen. Der må granpyntes til jul. Efter bedste skøn fjernes visne buketter, blomster og gran af kirkegårdens personale, som også fører tilsyn med efterlevelse af nærværende forskrifter.

 

Kisteplæner med mindeplade ved Fredericia Kirkegårde
§ 42

 1. Kisteplænerne henligger som græstæppe uden synlige afgrænsninger mellem de enkelte grave; men med de enkelte gravpladser markeret med en granitplade i størrelsen 42 x 63 x 4 centimer og med indhugget skrift. Granitplade kan fravælges.

 1. Plænen vedligeholdes af kirkegården. Vedligeholdelsen er obligatorisk og betales for hele fredningsperio­ den.
 1. Hver gravplads er minimum 1,25 x 2,5 meter. Fornyelse kan finde sted.

 

 1. Hos kirkegården kan der købes op til to godkendte vaser, hvori der kan anbringes afskårne blomsterbuketter eller små stedsegrønne buketter af organisk materiale og med en max. højde på 30 centimer. På selve pladen må anbringes små moskranse eller grankranse med en diameter på max. 30 centimeter.
 1. I perioden fra Alle Helgens søndag til 1. matts må der pyntes med kurve, skåle, lys, figurer og lignende.

 

 1. Kirkegården tilbyder pyntning med grankrans og/eller grandekoration. Jvf. gældende takster.
 1. Efter bedste skøn fjernes visne buketter af kirkegårdens medarbejdere, som også førertilsyn med efterlevelse af nærværende forskrifter.

 

 

 

 

 


Vedtægten er udarbejdet af bestyrelsens for Fredericia Kirkegårde oktober 2018 og godkendt af Fredericia Provstiudvalg den 22. november 2018
 

 

 

 

 
kirkegaardsvedtægt
Til forsiden af Fredericia KirkegårdeSitemap - Oversigt over alle siderUdskriv
Webdesign | CMS